ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van Postma & Cohen B.V. ,

nader te noemen “verkoper”.

Artikel 1.: Gelding

Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/ vanwege verkoper gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten, onder gelijktijdige buiten-effectstelling ten opzichte van verkoper van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van derden, tenzij van aanvaarding van een zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) schriftelijk door of vanwege verkoper blijkt.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “koper”, dient tevens te worden gelezen “afnemer”, althans enige partij die zich jegens verkoper heeft verbonden.

Artikel 2.: Offerten

Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

Artikel 3.: Prijzen

Elke aanbieding van verkoper is gebaseerd op de op het moment der aanbieding gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan (waaronder valutawijzigingen op prijswijziging van de uitgever of toeleverancier), dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen.

In geval van verkoop van niet in prijs vastgestelde boeken, zal verkoper de prijs in rekening brengen die gewoonlijk voor de desbetreffende boeken in rekening wordt gebracht.

Artikel 4.: Kosten

Alle kosten die de verkoper in verband met werkzaamheden met betrekking tot de koop in redelijkheid heeft moeten maken, kan verkoper van koper vorderen.

Artikel 5.: Vooruitbetaling

In geval van bestelling kan verkoper van koper vooruitbetaling vorderen ter grootte van het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met de verwachte bijkomende kosten.

Artikel 6.: Annulering

Een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens verkoper heeft verbonden, kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin, bij wege van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag exclusief BTW verschuldigd, alsmede de door verkoper gemaakte kosten, tenzij verkoper te kennen heeft gegeven van vergoeding af te zien.

Artikel 7.: Annulering van abonnementen

Abonnementen kunnen slechts schriftelijk worden opgezegd per einde van de abonnementsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Per email ingediende opzeggingen worden behandeld als schriftelijk ingediende opzeggingen.

Bij niet tijdige en/of niet correcte opzeggingen wordt het abonnement geacht te zijn verlengd conform de huidige abonnementsperiode.

Artikel 8.: Leveringen en levertijd

 1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.
 2. Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen ter zake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.
 4. Bij franco-levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anders overeengekomen.
 5. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was. .
 6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
 7. Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anders overeengekomen.
 8. Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd.
 9. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van koper.

Artikel 9.: Reclames

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken.
 2. De koper die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 3. De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.
 4. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 10.: Ontoerekenbare tekortkoming

Storingen in het bedrijf van verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige of correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte en computerstoring) ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.

Artikel 11.: (Non)betaling

Betalingen dienen à contant bij aflevering te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan koper verschuldigde te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening.

Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van € 100,- en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op koper te verhalen.

In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.

Artikel 12.: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd.

Heeft verkoper een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door koper aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.

Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op koper te verhalen.

Artikel 13.: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Lelystad, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de koper.

Artikel 14.: Conversiebepaling

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

Artikel 15.: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verkoper verwerkt (persoons)gegevens. Deze gegevens zullen worden verwerkt conform de Privacyverklaring van Verkoper en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 16.: Geheimhouding

 1. Elke partij bij de Overeenkomst zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.

  Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie.

 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.